چگونه به یک تصویرگر علمی تبدیل شوید؟
تصویرگران علمی می‌توانند علاقه به علم و ذوق هنری را به هم پیوند دهند. آن‌ها نظریه‌ها، اکتشافات و نتایج علمی را به زبان نقاشی و طراحی ترجمه می‌کنند تا مخاطبان، ارتباط بیشتر و درک وسیعتری از موضوعات علم ...