تصویرسازی در مطبوعات ایران «دهه‌‌‌‌ی سی تا انقلاب اسلامی»
فصل اول چکیده: نخستین روزنامه مصور ایران، روزنامه دولت علیّه ایران بوده است و این مقاله، نگاهی دارد اجمالی به سیر تصویرسازی مطبوعاتی از آن زمان تا انقلاب اسلامی، به‌ویژه در سه دهه‌ی آخر این بازه زمانی ...